Green Law for Green Market เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าปลอดภัยจากชุมชน

กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม GREEN LAW FOR GREEN MARKET เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าจากชุมชน เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สินค้าปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ โดย กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ได้จัดกิจกรรม Green Law for Green Market โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาสังคมจากปัญหาสุขภาพ มองจากจุดเล็ก ๆ สร้างคนที่มีคุณภาพรู้ทันโลก รู้ทันการเปลี่ยนแปลงสังคม รู้เท่าทันตัวเองในมิติของการที่เรากับคนในสังคมเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน หรือก็คือคนกับสิ่งแวดล้อมต้องเกื้อกูลกัน ได้เปิดพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ได้จัดจำหน่ายสินค้าและอาหารที่ประกอบผลิตเอง ซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน เพิ่มทางเลือก ให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเลือกซื้อสินค้า เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา อาทิ ดนตรีในสวน การเสวนา “คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง” การออกบู้ทกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ในคณะนิติศาสตร์ เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Jurisprudence Ecosystem) โดยให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางสังคม อีกทั้งยังมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก และใช้ถุงผ้าแทน

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช ตัวแทนกลุ่มกลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ได้กล่าวว่า “การสร้าง Green Law for Green Market เกิดจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเจริญของโลกที่เกินขนาดที่นำเอาความรู้ด้านนวัตกรรมมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการผลิตอาหารให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรได้มีการนำสารเคมีมาใช้อย่างมาก และผลิตผลเหล่านั้นปนเปื้อนเป็นภัยต่อร่างกายในระยะยาว แต่สิ่งสำคัญ ก็คือ การมีจิตสำนึกของผู้ผลิตที่จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดไปจากแบบแผนของการผลิตอาหารที่ดี อีกทั้งก็เป็นสิทธิผู้บริโภคที่จะต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมไม่ใช่แต่หน่วยงานราชการใดหน่วยราชการหนึ่ง”

การจัดกิจกรรม Green Law for Green Market ได้ดำเนินมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดในทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ในแต่ละเดือนนอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าและอาหารปลอดภัยแล้ว ยังมีกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาที่จะมาจัดเสวนาในหัวข้อตามสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุยกันของนักศึกษานิติศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Fanpage : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0005 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0014 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0024 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0033 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0035 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0040 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0049 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0052 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0064 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0071 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0080 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0087 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0092 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0102 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0103 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0107 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0109 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0122 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0129 งานตลาดเขียว_๒๐๐๑๒๔_0139