คณะนิติฯ MOU ร่วมกับสันนิบาตเทศบาลภาคอีสาน สร้างเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนานักศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

คณะนิติศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานและสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 18 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานและสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด บริษัท อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัดบริษัท เอสพี ออโต้ โปรดักส์ จำกัด บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด (โรงสีชัยมงคล)บริษัท ศิริการกรุ๊ป 90 จำกัด  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ภัตตาคารบัวหลวง ร้านเภสัชกรประสิทธิ์ (ท่งจี่ตึ้ง) ตลาดจอมพลและโรงแรมโฆษะ เพื่อร่วมมือในการการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศให้เป็น “คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21” ณ ขอนแก่นฮอล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพล่าซ่าขอนแก่น โดยมีแนวทางความร่วมมือดังนี้

  1. การสร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แทนที่การเรียนในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง
  2. การสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated Learning) และการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ให้แก่นักศึกษา

โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุ่งประสงค์ต่อการสร้างและผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม เพื่อรองรับต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของนโยบายด้านการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub Center for Social Justice) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ และ ให้ความสำคัญกับการสร้างกฎหมายรุ่นใหม่ที่แม่นยำในหลักกฎหมาย มีทักษะทางปัญญาสำหรับศตวรรษที่ 21 และมีวิสัยทัศน์ทางการบริหารจัดการ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต (Value up) นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Jurisprudence Ecosystem) ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

IMG_9433 IMG_9437 IMG_9390 IMG_9363