กฎหมายสิทธิมนุษยชน สร้าง Learning Outcome ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Learning

วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน สร้าง Learning Outcome ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Learning พร้อมเสริมทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบันให้กับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ได้กระบวนการจัดการศึกษาในรายวิชา กฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self–Study Learning) ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยน การจับประเด็น การนำเสนอข้อมูล และการทำงานเป็นทีม ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Interactive Leaning ที่ให้ผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน (learner– to – learner interaction)

ทั้งนี้นักศึกษาเรียนรู้ถึงคุณค่าของสิทธิมนุษยชนจากหนังสารคดี The Story of Stuff และได้ถอดบทเรียนและอภิปรายกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นว่าหลักสิทธิมนุษยชนที่ปรากฎในสารคดีมีประการใดบ้าง ตลอดจนการออกแบบระบบความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนักศึกษาได้มีการเสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนในสารคดี เช่น สิทธิแรงงานที่ถูกละเมิด การได้รับค่าแรงต่ำ และไม่ได้รับความปลอดภัย สิทธิด้านผู้บริโภค การได้รับความปลอดภัยในการบริโภค สิทธิในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิในด้านสุขภาพ การมีอากาศที่บริสุทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังได้ออกแบบการแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
ในด้านการเมือง การกดดันรัฐบาลในการควบคุมผู้ประกอบการให้ทำธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการออกกฎหมายจำกัดการใช้ทรัพยากร
ในด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การตั้งงบประมาณวิจัยการผลิตสารทดแทนสารเคมีการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การมีมาตรการควบคุมสารเคมีในกระบวนการผลิต
ในด้านสังคม ให้ความรู้กับผู้บริโภค การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคนในสังคมให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcomes) ในด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นับเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นการจัดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษานิติศาสตร์ (Jurisprudence Ecosystem) อีกด้วย

วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0001 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0002 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0003 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0004 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0005 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0006 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0007 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0008 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0009 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0010 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0011 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0012 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0013 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0014 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0015 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0016 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0017 วิชาสิทธิมนุษย์ชน_๒๐๐๑๑๔_0018