ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้มีศักยภาพสูง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ในการรับนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูง หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1 Portfolio
———–
คลิกดูประกาศที่นี่ http://bit.ly/2T923oH
Download แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ http://bit.ly/305oxbA

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม