กิจกรรมวันสิทธิมนุษยชนสากลและวันรัฐธรรมนูญ : เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม ได้จัดงาน “วันสิทธิมนุษยชนสากลและวันรัฐธรรมนูญ” เพื่อส่งเสริมงานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีนักศึกษา ประชาชนที่สนใจทั่วไปกว่า 250 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้กล่าวถึงความสำคัญของหลักการสิทธิมนุษยชนในสังคมยุคดิจิตอลที่เน้นน้ำหนักความเป็นมนุษย์กับสังคม ที่ต้องการคุณค่าของความเป็นคน และสังคมที่ต้องการความสงบสุข ซึ่งนิติศาสตร์อาจเป็นศาสตร์เดียวที่กล่าวถึงปรัชญาพื้นฐานความเป็นธรรมทางสังคม โดยโจทย์สำคัญของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ ต้องไม่มองความยุติธรรมตามตัวบทแต่มองความยุติธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญ และทางออกในสังคมดิจิตอลคือการมีพลเมืองที่เข้มแข็งและพลเมืองประชาธิปไตย การจัดงานในวันนี้จึงเป็นการตอกย้ำวันสิทธิมนุษยชนว่าเป็นวันสำคัญของสังคมไทย และความหวังของสังคมไทยในยุค 4.0 ที่มีฐานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมือง

ต่อมา รองศาสตราจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญและปัญหาสิทธิมนุษยชน” โดยได้อธิบายถึงประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญในตะวันตก มาถึงตะวันออกและไทย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ การมีรัฐธรรมนูญในตะวันตก เติบโตจากล่างขึ้นบน คนมีอำนาจถูกจำกัดอำนาจไม่ให้สมบูรณ์เด็ดขาด แต่รัฐธรรมนูญในตะวันออกเป็นเครื่องมือในการแสดงถึงการมีอารยะ การต่อต้านการล่าอาณานิคม และเครื่องมือในการให้อำนาจสูงสุดกับสถาบัน ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันที่ 27 มิถุนายน 2575 และวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถือเป็นฉบับที่สอง ซึ่งได้อธิบายประวัติศาสตร์ รัฐธรรมนูญไทยทั้ง 2 ฉบับ และการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ในช่วงท้ายได้กล่าวถึงปัญหารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และปัญหาสิทธิมนุษยชนมองผ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนซักถามในประเด็นที่สนใจ และองค์กรเครือข่ายได้แถลงการณ์ในวันสิทธิมนุษยชนสากล ในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลและวันรัฐธรรมนูญครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้เปิดพื้นที่ Co-Creation สร้างชุมนุมนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม (Social Engagement) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน อันเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญที่แสดงถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากลให้กับสังคมไทย และในปี พ.ศ. 2562 นี้ ยังเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงถือเป็นการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของบทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์พลังบวก การใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หลักสำคัญที่ว่า “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing up for Human Rights) อีกด้วย

งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0008 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0028 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0029 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0031 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0037 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0038 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0044 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0061 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0077 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0080 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0088 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0092 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0146 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0170 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0172 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0179