ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล) ได้รับพระราชทานนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒

78207812_2689073887838528_8334997728585056256_o