ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อนักศึกษานิติศาสตร์ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ให้นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ภายในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์
๑. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลงรายมือรับรองสำเนา
๒. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย พร้อมลงรายมือชื่อรับรองสำเนา

190927 รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาภาคต้น 2562