เสวนาวิชาการ “ธุรกิจเพื่อสังคม”

กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม จัดเสวนาวิชาการเรื่องธุรกิจเพื่อสังคม : ทฤษฎีและบทเรียนจาก University of California Berkeley โดยได้รับเกียรติจากคุณ Brighid O’Keane ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์อาหารนักศึกษาของ ​ University of California Berkeley และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 1

คุณ Brighid O’Keane กล่าว​โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของนักศึกษาที่อเมริกาถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นก้าวเล็ก​ ๆ​ ของนักศึกษาในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม”

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ​ ได้พูดถึงแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมว่า “การจะทำธุรกิจ​เพื่อสังคมหรือส่วนรวมนั้น​ต้องมองถึงความเป็นไปได้ว่าภาคส่วนไหนควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน​ หากมองภาพรวมขณะนี้ของสังคมไทยภาคส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือรัฐและเอกชน​ ภาคส่วนที่น้อยที่สุดคือภาคสังคม​ คือภาคสังคมของเรามีขนาดเล็กและโตช้า​ เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งหากภาคสังคมของเรามีขนาดใหญ่พอๆกันกับภาครัฐและเอกชน​ การเกิดธุรกิจ​เพื่อสังคมจะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ​”

ในการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนขบวนการของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสร้างความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของการเป็นนักกฎหมายที่ดีต่อสังคมต่อไป

IMG_0693 IMG_0695 IMG_0660 IMG_0661 IMG_0667 IMG_0672 IMG_0676 IMG_0679 IMG_0688