แสดงผลงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชน “ศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการภาพวาดศิลปะของนักเรียนจาก “โรงเรียนเครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย นิทรรศการภาพถ่ายประเด็นทางสังคมต่าง นิทรรศการภาพวาดศิลปะ ประเด็น “การใช้ทรัพยากรในอนาคต” และ “สิทธิมนุษยชน” ของเครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการรณรงค์แคมเปญ #myclothesspace นอกจากนี้ในห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 มีการแสดงดนตรีเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพจากวงสามัญชน การแสดงละครใบ้จากกลุ่ม Pantomime Life กิจกรรมแสดงภาพถ่าย (Photo-essay) ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองและสิทธิมนุษยชน จากกลุ่ม Realframe และการฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง WHERE TO INVADE NEXT

โดยกิจกรรมงาน “ศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” ในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับสังคมในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ  ซึ่งมิใช่การขับเคลื่อนได้แต่เฉพาะในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้งานศิลปะแขนงต่างๆ เข้ามาช่วยทำให้เนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องสื่อสารกับสังคมมีความน่าสนในมากขึ้นได้ด้วย  เนื่องจากการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพนั้น มีทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งถ่ายทอดผ่านศิลปะได้เป็นดี

ทั้งนี้การเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการดังกล่าว นับเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อถ่ายทอดผลงานศิลปะของเครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ทำกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาร่วมกันระหว่างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร โดยคณะได้เป็นสะพานเชื่อมโยงองค์ความรู้ (Co-Creation) สร้างแหล่งรวมชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้รวมถึงการสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของนโยบายด้านการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0005_0 นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0006 นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0007 นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0008 นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0010 นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0011 นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0013 นิทรรศการศิลปะ_๑๙๐๙๒๓_0009