คณบดีนำ นศ.เข้ารายงานผลงานนักศึกษา

คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ารายงานผลงานนักศึกษาต่อท่านที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าพบรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรายงานผลงานนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1.การแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562 ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ทีมภาษาไทย ได้แก่ นายพีรณัฐ มาลาหอม และนางสาวพูนสิริ เยี่ยมทรัพย์
ทีมภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวชัญญานุช ศศิวิลาสกร และนางสาวกอบแก้ว ขันธะ
ผลปรากฎว่าผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย

2. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

ทีมที่หนึ่ง ได้แก่ นางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย์ นายพีรณัฐ มาลาหอม และนายสิทธิโชค สายเสมา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ทีมที่สอง ได้แก่ นายกฤตเมธ ไวโส นายกฤษกร เพชระโยธิน นางสาวกอบแก้ว ขันทะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4

3. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

ทีมที่หนึ่ง ได้แก่ นางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย์ นายสหทรัพย์ วรินทรเวท และนายสิทธิโชค สายเสมา
ทีมที่สอง ได้แก่ นายกฤตเมธ ไวโส นายกฤษกร เพชระโยธิน และนางสาวกอบแก้ว ขันธะ
ผลปรากฎว่าทีมที่หนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

4. การแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ทีมที่หนึ่ง ได้แก่ นายณัชพล นิลเพ็ชร และนางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย์
ทีมที่สอง ได้แก่ นางสาวเกียรติสุดา แสนยานุภาพ และนางสาวศิโรรัตน์ ศิริสร้อย
ผลปรากฎว่าทีมที่สองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะในเสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law) เพื่อบ่มเพาะและผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่คำนึกถึงทักษะทางวิชาการ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย (Non-Technical Skill) โดยมีคณาจารย์ที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงและมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

DSC_6334 DSC_6337 DSC_6340 DSC_6383