คณะนิติฯ มข. คว้า ๒ รางวัลเกียรติยศ รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒ (Organization of the year 2019)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางปัญญาและทักษะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ การจัดการศึกษาของคณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรมเพื่อสนองตอบต่อการปรับตัวเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalizing Knowledge-based Economy)  เพราะการเรียนรู้ยุคใหม่ การเรียนและการทำงานจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน การเรียนคือความท้าทายตลอดชีวิต มุ่งให้นักศึกษาสร้างการค้นหา สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน และส่งเสริมทักษะ Soft skills พร้อมกับมีการ Share resources ให้กับสังคม นอกจากนี้ คณะจัดการศึกษาโดยการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ครบวงจรและทันสมัย (Lifelong Learning Ecosystem) โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ มีการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักศึกษาผ่านกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการนี้ มูลนิธิเพื่อสังคมไทยเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของคณะที่มีผลลัพธ์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้านด้วยกัน อีกทั้งยังมีการบูรณาการในหลายศาสตร์เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนากำลังคน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงได้มอบรางวัลเกียรติยศ  รางวัลองค์ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒ (Organization of the year 2019) ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

    ๑. รางวัลองค์กรดีเด่น สาขา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

    ๒. รางวัลองค์กรดีเด่น สาขา สิทธิมนุษยชน โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีอาจารย์วรวิทย์  ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ  กรุงเทพมหานคร

S__15843346 S__15843347 S__15843348 S__15843349 S__15843350