6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขับเคลื่อนคณะ

“ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว​ การศึกษาวิชา​นิติศาสตร์​แบบ​ Traditional จำเป็นต้องปรับตัวไปสู่นิติศาสตร์​เพื่อการพัฒนา​ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์​ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง”​

การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง​ตามมาตรฐาน​คุณวุฒิ​ สาขาวิชา​นิติศาสตร์​ และคุณ​ลักษณะบัณฑิต​ศตวรรษ​ที่​ 21​ มีเป้าหมายหลัก​ คือ

1.บัณฑิต​กฎหมายที่มีความรอบรู้​ นิติทัศนะ​ และคุณธรรม

2.หลักสูตร​ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ประเทศ

3.การจัดการศึกษา​ที่ยืดหยุ่น​ หลากหลาย​ และ​บูรณาการ​ข้าม​ศาสตร์

4.การจัดระบบนิเวศ​ทางนิติศาสตร์

ดังนั้น​ ที่ประชุมคณะกรรมการ​ประจำ​คณะ​ฯ​ จึงกำหนด​ยุทธศาสตร์​ 6 ด้าน​ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา​ให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์​สู่การเป็นโรงเรียนส​อน​กฎหมาย​ที่​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​นิติ​ทัศนะ​รับใช้​สังคม​ ดังนี้

(1) Learning Outcomes

คือ การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์

(2)Life long Learning

คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตในการต่อยอดการเรียนรู้ระดับก้าวหน้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary

คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์

(4) Jurisprudence Ecosystem

คือ การสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ของนักนิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล

(5) Co-Creation

คือ การสร้างพื้นที่ร่วมทางวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

(6) Result Based Management

คือ การสร้างระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

DSC_3614 DSC_3617 DSC_3597 DSC_3593DSC_3602 DSC_3605 DSC_3607 DSC_3619DSC_3635 DSC_3639 DSC_3650