จับมือภาคเอกชน สร้าง Entrepreneurial Lawyer

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าว โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เป็นการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ที่มีความยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

#ลักษณะเด่นที่สำคัญของโครงการ คือการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที มีทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ Thailand 4.0

#โอกาสและความก้าวหน้า คือ นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้อย่างบูรณาการระหว่างกฎหมายกับการ บริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer)

โดยออกแบบการเรียนแบบชุดวิชาที่เน้นการปฏิบัติการจริงจำนวน 5 Module ได้แก่

Module 1 : Law and Business Environment

Module 2 : Business Planning and Strategic Management

Module 3 : Startup Modern Entrepreneurs, Social Enterprise and Business Ethic

Module 4 : Workshop Business Investment and Operation

Module 5 : Research Methodology

#โอกาสเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย และ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีพร้อม บันทึกแสดงวิชาโทการบริหารจัดการธุรกิจ (Minor Subject) เป็นการเพิ่มเติม

#ความก้าวหน้านักศึกษามีสิทธิเข้าศึกษาต่อและเทียบเท่ารายวิชาในระดับปริญญาโท M.B.A. วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี การศึกษา 2562 เป็นต้นไปโดยรับนักศึกษาจำนวน 100 คน

DSC_7651 DSC_7687 DSC_7690 DSC_7703 DSC_7730 DSC_7742 DSC_7753 DSC_7763 DSC_7772