การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม สร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ (Ready to Use) โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ภายใต้โครงการนักกฎหมายอาสา/ผู้ช่วยทางด้านกฎหมาย
(2) การผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการแก้ไขปัญหา และสร้างความยุติธรรมทางสังคม
(3) การเปิดคลินิกกฎหมาย ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ภายใต้โครงการนักกฎหมายอาสา ผู้ช่วยทางด้านกฎหมาย
(4) การเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ให้นักศึกษาออกแบบเนื้อหา (Content) ผลิตสื่อเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบ Infographic การผลิตสื่อออนไลน์ เป็นต้น

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

DSC_5115 DSC_5102 DSC_5110 DSC_5004 DSC_5009 DSC_5060 DSC_5067 DSC_5069 DSC_5076 DSC_5079 DSC_5083 DSC_5087 DSC_5089 DSC_5090 DSC_5095 DSC_5097