การบริหารงานเครือข่าย ร่วมสร้างบัณฑิตพร้อมใช้ (Ready to Use)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด จดบันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร มุ่งสร้างบัณฑิตทางกฎหมายรุ่นใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ และสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล Co-Founder บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ
(1) การพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ด้านกฎหมายธุรกิจ การพัฒนาความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบูรณาการระหว่างนิติศาสตร์กับการบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์โดยตรง รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
(2) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ตามแนวทาง The UN Guiding Principles on Business and Human Rights และเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะนักศึกษาเข้าสู่อาชีพ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม: Social Enterprise (SE)
(3) การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านกฎหมายธุรกิจ การค้าและการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
(4) การผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านธุรกิจ
และเพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnerships) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารงานของคณะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ และตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีนิติทัศนะรับใช้สังค

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

DSC_4911 DSC_4921 DSC_4854 DSC_4929DSC_4898 DSC_4900 DSC_4856 DSC_4859 DSC_4886 DSC_4888 DSC_4892