การบริหารกลยุทธ์​เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)

เมื่อวันที่​ 3 เมษายน​ พ.ศ. 2562​ ที่ประชุมคณะกรรมการ​ประจำคณะ​ ในคราวประชุมครั้งที่​ 2/2562​ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่คณะพึงให้​ความสำคัญ​สูงสุดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)​ และมีมติเห็นชอบให้คณะพิจารณา​ดำเนินการในเรื่องสำคัญต่าง​ ๆ​ ดังนี้

1. แต่งตั้ง​คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ​กับหน่วยงานภายนอก​ ได้แก่​ (1) มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ​ และ​ (2) สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​และ​พันธมิตร​ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ​ ทั้งทางด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ​ รองรับการพัฒนาหลักสูตร​ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย​ ตามนโยบายคณะ​ เรื่อง​ Faculty​ of​ Choice
3. การปรับปรุงหลักสูตร​และกลยุทธ์​การสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์​มาตรฐาน​ มคอ.1
4. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน​ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
5. เห็นชอบให้​อาจารย์​ลาศึกษา​ต่อ​ในระดับปริญญาเอกจำนวน​ 2 ท่าน​ ได้แก่​ อาจารย์​ณัฐ​วรรณ​ อารัมภ์วิโรจน์​ และ​ อาจารย์​กิตติ​ทร​ สุดประเสริฐ

นอกจา​กนี้​ ที่ประชุมฯ​ ได้ให้ความเห็นชอบต่อการพัฒนากลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา​ ที่มุ่งเน้นการบรูณาการการสอน
แบบ Problem Based Method ประกอบกับการสอนแบบ Self Study Method และ การสอนแบบ
Productivity Based Method ประกอบกับ การสอนแบบ Simulation Based Method

หมายเหตุ​ : อาจารย์เสรี ศรีหะไตร​ ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยอาศัย “การสร้างเครื่องมือหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ กรณีศึกษากระบวนการยุติธรรมฐานราก” เพื่อเป็นตัวอย่างโครงการนำร่องในการจัดทำแผนกลยุทธ์​การสอนที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ​ที่​ 21​ ต่อไป

56412406_2249034945175760_7148154787022766080_o 56171680_2249035261842395_4785557856621428736_o 56173255_2249035098509078_1103024700570730496_o 56178586_2249035491842372_6999700573876387840_o 56306581_2249035035175751_3705428544373915648_o 56330975_2249035351842386_652158709081833472_o 56359329_2249035691842352_1725074628050681856_o 56372189_2249035218509066_3008925779724599296_o 56551781_2249035321842389_1811866343620739072_o 56615058_2249035145175740_1254848109402390528_o 56664760_2249034975175757_5133254868189839360_o 56685752_2249035178509070_5441164140246728704_o55491726_2249035431842378_2461676895297601536_n