LAW KKU HAPPY HEALTHY : สร้างสุขในองค์กร

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสวัสดิการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพประจำปี ให้ได้รับการสืบค้น ค้นหาความบกพร่อง ความผิดปกติของโรค และส่งเสริมมาตรการในการป้องกัน เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร โดย ห้องปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาวะของบุคลากร มีการตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีสวัสดิการด้านประกันสุขภาพให้บุคลากร ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของบุคลากรเป็น “ฟันเฟือง” สำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีหัวใจยุติธรรมและมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

1 2 3 4 5 6 8 9