ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ Brand

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ ห้อง Interactive 2

นักศึกษาตรวสจสอบรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/9WKoVJ

รายชื่อเลือกตั้งสโมสรนิติศาสตร์