รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น “คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562”

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์