สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน รอบที่ 1 Portfolio ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้มีศักยภาพสูงจำนวน 20 คน และโครงการคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 10 คนจากผู้ที่สมัครจำนวนกว่า 500 คน ในรอบที่ 1

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสาขาที่นักเรียนให้ความสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ด้วยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่แม่นยำในหลักกฎหมาย มีทักษะปัญญาในศตวรรษที่ 21 และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม อีกทั้งปลูกฝั่งเรื่องนิติทัศนะความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

DSC_4023 DSC_4032 DSC_4034 DSC_4055 DSC_4057 DSC_4058 DSC_4060 DSC_4075 DSC_4078 DSC_4088