วีดีโอการนำเสนอ การสร้างเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติหรือประมวลจริยธรรมขององค์กร ในการป้องกันปัญหาการทุจริต


โดย นางสาวกฤษดา เพชรภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270660-8


โดย นางสาวเกศริน ดาวสาวะ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270661-6


โดย นายคมกฤษ ห้อยไธสง รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270663-2


โดย นางสาวจุฑารัตน์ มูลเทพ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270664-0


โดย นายเฉลิมพล กิติกาญจน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270666-6


โดย นายธนพล สิงห์อุดม รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270669-0


โดย นายปฏิรัฐ ศรีเทพย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270672-1


โดย นายไพฑูรย์ พรหมเทศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270674-7


โดย นางภัทราวดี เรืองอาจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270675-5


โดย นายศิลป์ศรุต เสาร์ประโคน รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270677-1


โดย นายศุภฤกษ์ กล้าชาญชัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270678-9


โดย นางสาวสุรียพัชร์ เสรีอำนวย รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270679-7


โดย นายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270680-2


โดย นายองอาจ พรมสาลี รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270681-0