กิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 3 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแสดงนิทรรศการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และกระจายโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตยยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะต่าง ๆ และต่อยอดการศึกษา เช่น โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษานิติศาสตร์ (เรียนปริญญาตรีต่อยอดปริญญาโท หลักสูตร 4+1 ปี) เป็นต้น

ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครู นักเรียน และผู้ปกครองสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2562 #TCAS62 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดรับนักเรียนทั้งหมด 5 รอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ http://law.kku.ac.th

DSC_3571 DSC_3574 DSC_3595 DSC_3686 DSC_3718 DSC_3742 DSC_3768 DSC_3778 DSC_3780 DSC_3791