พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ นำบัณฑิตคณะนิติศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๔ คน บัณฑิตชายจำนวน ๙๕ คน บัณฑิตหญิงจำนวน ๑๗๙ คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต

47682011_2078162352263021_4731952597433319424_n47578628_2078162342263022_3760645386960633856_o 47680438_2078162525596337_3645273279670779904_o 47684095_2078162482263008_6070095249579966464_o47128035_2078162578929665_2565579030430482432_o 47578831_2078162492263007_638613138144493568_o