ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561

คณะนิติศาสตร์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อน (1) นโยบาย Interactive Learning (2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และ (3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาคณะโดยรวม ดังต่อไปนี้

(1) การขับเคลื่อนนโยบาย Interactive Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กฎหมายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Smart Learning and Smart Classroom เป็นโครงการนำร่องการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามนโยบาย Interactive Learning ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 1.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Online 2.การจัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ 3. การจัดหลักสูตรการเรียนในรูปแบบ Open Source

คณะเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสอนวิชานิติศาสตร์จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้กฎหมายในมิติใหม่ ๆ เพิ่มทักษะการเรียนรู้มากกว่าการท่องจำ รวมถึงการสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบ Problem Based Learning ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21

(2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีดำริร่วมกันในการสร้างเครือข่ายร่วมมือในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกันในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

โดยผู้บริหารทั้งสามสถาบันได้แก่ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมหารือร่วมกันและเห็นชอบในหลักการเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันอย่างเป็นทางการ ใน 4 ประเด็น คือ 1.การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในลักษณะ Showcase 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี (Show and Share : Best Practice) และ 4.การจัดเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/สื่อสารสนเทศ (Virtual Classroom)

(3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะพิจารณาดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ ตามนโยบาย Faculty of Choice เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบและรูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย มุ่งประสงค์ต่อการพัฒนานักศึกษากฎหมายให้มีความรอบรู้และนิติทัศนะ

ในการประชุมครั้งนี้ คณะได้เสนอรายงานประจำปี พ.ศ.2561 ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลการบริหารจัดการคณะอย่างมีธรรมาภิบาล ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี รายงานทางการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่
– รายงานทางการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561 (ภาพรวม)
– รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการให้แก่นักศึกษา ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานความก้าวหน้าของโครงการนำร่องการจัดการศึกษารูปแบบ Interactive Learning

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่อการบริหารจัดการคณะ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิชาการและการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1.1 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1.2 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคบัณฑิต)
1.3 การปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม (Interactive Room 4)

(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ (การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)

(3) การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2561

#ความสำเร็จของคณะ คือ การรักษาแก่นแท้ในการสร้างคนคุณภาพ และสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง

DSC_9136 DSC_9144 DSC_9147 DSC_9148 DSC_9156 DSC_9170 DSC_9172 DSC_9175 DSC_9178 DSC_9188 DSC_9191 DSC_9167