นศ. คณะนิติฯ โชว์ผลงานวิจัย ประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม

นักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมาย ในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 600 ผลงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้การทำวิจัยและประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการศึกษาในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการทำวิจัยว่ามีขั้นตอนอย่างไร ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดเครื่องมือในการวิจัยและการแสวงหาคำตอบ ให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในการเรียนตัวบทกฎหมายมาบูรณาการใช้กับข้อเท็จจริงทางสังคม พร้อมทั้งเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของการศึกษากฎหมาย จัดทำรูปเล่มตามแบบแผนทางวิชาการ และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับฟัง
โดย อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กล่าวว่า “สำหรับในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 15 กลุ่ม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม และให้นักศึกษาได้กำหนดประเด็นปัญหา คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนกฎหมาย เนื่องจากนักศึกษาต้องสามารถนำองค์ความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้”
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ในการจัดการเรียนในวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย นอกจากการเรียนรู้ทักษะในด้านวิชาการ ทักษะในการทำวิจัยที่นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอรูปเล่มส่งอาจารย์แล้ว แต่คณะยังต้องเสริมทักษะจำเป็นอื่น ๆ เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการพูดการนำเสนอ จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมทักษะดังกล่าวให้นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต”
ในส่วนของนางสาวอนุสรา ไกรโกศล นักศึกษาชั้นปี 4 ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “การจัดการเรียนในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัย ได้เสริมทักษะการทำวิจัย และการเขียนในเชิงวิชาการ เพื่อที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนกันในกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนองานด้วยค่ะ”

DSC_7604 DSC_7629 DSC_7647 DSC_7688 DSC_7694 DSC_7711 DSC_7732 DSC_7741 DSC_7753 DSC_7788 DSC_7802 DSC_7825 DSC_7849 DSC_7857 DSC_7891 DSC_7893 DSC_7894 DSC_7906 DSC_7927 DSC_7956 DSC_7975

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง