หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๘)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ ใช้บังคับ

580729_Page_4 580729_Page_5