ห้องเรียน 4.0 : เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้

เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

รายวิชา 777 210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ โดย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำวิชา จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆ ฟังและต่อยอดจากประเด็นที่เพื่อนเล่า หรือ สร้างเรื่องใหม่ในการเล่า เพื่อฝึกทักษะการฟังและการคิดวิเคราะห์ ให้สามารถนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในทำงานด้านกฎหมาย ที่นอกจากต้องมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีทั้งทักษะการพูด ทักษะการฟังและการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม และปลูกฝังเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information อีกทั้งยังสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_6472 DSC_6483 DSC_6489 DSC_6490 DSC_6494 DSC_6495 DSC_6497 DSC_6510 DSC_6528 DSC_6532 DSC_6552 DSC_6574 DSC_6582 DSC_6596

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร