คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สคบ. ขับเคลื่อนการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค พร้อมสร้างเครือข่ายเผยแพร่ข่าวสารความรู้ในการเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสองหน่วยงาน ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ในการนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกรอบความร่วมมือดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านชมรมเครือข่าย
  4. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค แก่นักศึกษาโดยคำนึงถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคมให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

DSC_4516 DSC_4519 DSC_4513 DSC_4533DSC_4529 DSC_4539 DSC_4523 DSC_4532

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร