ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

580729_Page_1 580729_Page_2 580729_Page_3