เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน เสริมนิติทัศนะนักกฎหมาย สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ออกค่ายศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านห้วยยาง นักศึกษาได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆภายในชุมชน ในเบื้องต้นพบว่า หมู่บ้านดังกล่าวประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน

นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยทีมวิทยากรไปให้ความรู้ชาวบ้านในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้นักศึกษายังช่วยชาวบ้านจัดทำเล้าไก่ ปรับปรุงแปลงปลูกผักของโรงเรียน เพื่อเป็ฯการเพิ่มพื้นที่การผลิตอาหารอินทรีย์ภายในชุมชน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทั้งคณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีการนำองค์ความรู้ที่นักศึกษาแต่ละคนถนัดไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายเชิดพงศ์ นารี นักศึกษาชั้นปี 4 ประธานค่ายในครั้งนี้ ได้กล่าวความรู้สึกว่า “มีความตั้งใจในการทำโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยการจัดกิจกรรมในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ บ้านห้วยยาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน และการเรียนรู้การทำงานกับเพื่อนต่างคณะที่ถือว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัว”

 

DSC_2014 DSC_2060 DSC_2093 DSC_2095 DSC_2098 DSC_2100 DSC_2104 DSC_2106 DSC_2117 DSC_2133 DSC_2140

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง