กิจกรรมไหว้ครู : พันธะการสร้างนักกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 : พันธะการสร้างนักกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม โดยนักศึกษาต่างนำต้นไม้นานาพันธุ์แทนพานดอกไม้ธูปเทียนฝากตัวเป็นศิษย์ให้ครูดูแล

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พันธะการสร้างนักกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม (Missions on Legal Mindset Establishments for Social Engagement and Morality) โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แตกต่างจากทุกปี นักศึกษาต่างนำต้นไม้แทนพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อแสดงความรักและเคารพครูอาจารย์

การสอนคนเหมือนการปลูกต้นไม้ ครูอาจารย์ทำหน้าที่พรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ย ดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตและแข็งแรง ในโอกาสกิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาจึงได้นำต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นสักทอง ต้นวาสนา ต้นกาลพฤกษ์ เป็นต้น มาไหว้บูชาครูเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ให้ครูช่วยดูแล คณะนิติศาสตร์ ในฐานะโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นสถานที่บ่มเพาะและผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่คำนึงถึงทักษะทางวิชาการ ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และทักษะ Non-Technical  ได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมาย ปลูกฝังเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาก็เหมือนต้นไม้ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดชอบดินและน้ำต่างกัน มีหลายแบบที่มีความชอบ มีจุดเด่นแตกต่างกันไป ในกิจกรรมครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการแนะนำกลุ่มต่าง ๆ ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในการทำกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ตามควานถนัดและสนใจ เช่น กลุ่มกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักฎหมายยุคใหม่ (Young Smart Lawyer) ประกอบด้วย กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม กลุ่ม Moot Court เป็นต้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี เป็นส่วนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ใช้หลักการของ Interactive learning เข้ามามีบทบาทในหลักสูตรของคณะ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญานิติทัศนะรับใช้สังคมและเปิดพื้นที่การเรียนรู้และปฏิบัติการ โดยเชื่องโยงกับหลักสูตร รายวิชา และโครงงาน อีกด้วย

การบ่มเพาะและผลิตบัณฑิตก็เหมือนการปลูกต้นไม้ให้เติบใหญ่ ครูผู้สร้างมีความภาคภูมิใจและรอดูการเจริญเติบโตของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่ประสบผลสำเร็จและทำหน้าที่ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป พิธีไหว้ครู ในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจ สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ โดยในโอกาสนี้เหล่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ดังคำโบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู” 

DSC_1232 DSC_1241 DSC_1249 DSC_1266 DSC_1269 DSC_1284 DSC_1295 DSC_1303 DSC_1320 DSC_1321 DSC_1354 DSC_1370 DSC_1388 DSC_1391 DSC_1425 DSC_1444

IMG_2214 IMG_2236 IMG_2238 IMG_2239 IMG_2240 IMG_2250 IMG_2354 IMG_2316 IMG_2365 IMG_2368 IMG_2435 IMG_2447

ภาพ : พชร โนนทิง/สุนันทา มัครัมย์

ข่าว : พชร โนนทิง