“น้อมวันทา บูชาคณาจารย์” พิธีไหว้ครู มข. ประจำปีการศึกษา 2561

น้อมวันทา บูชาคณาจารย์ พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 น้อมแสดงความความเคารพพระคุณครู ด้วยกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาจารย์ยศ นาคะเกศ ที่ปรึกษาประจำคณะ อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตร (หลังเดิม) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่

ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู  ขับเสภาเทิดพระคุณครู  การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม  การเจิมหนังสือเรียน พิธีไหว้ครูโดยนักศึกษาตัวแทนแต่ละคณะ นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานในปีการศึกษา 2561 เป็นที่ประจักษ์ โดยมี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลต่าง ๆดังนี้

1.รางวัลนักศึกษาผลการเรียนสูงสุดประจำคณะ คือ

(1) นายชูชนะ จัทนร์นวล นักศึกษาชั้นปี 4

2.รางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ได้แก่

(1) นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช นักศึกษาชั้นปี 4

(2) นายชัยมงคล แท่นหิน นักศึกษาชั้นปี 4

(3) นายชูชนะ จันทร์นวล นักศึกษาชั้นปี 4

(4) นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ นักศึกษาชั้นปี 4

นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นศักดิ์และศรีของชาวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปลูกฝังนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมผลักดันให้คณะนิติศาสตร์เป็น โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรและนักศึกษาที่บริจาคโลหิต สูงสุดในโครงการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

โดย นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช นักศึกษาชั้นปี 4 หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไปเผยความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมีผลจากการหลอหลอม การฝึกหัดอบรม ทั้งทางครอบครัว และด้านการศึกษาโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนทางชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ที่ช่วยปลูกฝังให้รู้จักการเสียละ การทำเพื่อส่วนรวม จนส่งผลให้ได้รับรางวัลนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวทุกๆคน สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับเหล่าพี่น้องนักศึกษาที่ทำกิจกรรมทุกคนครับ ขอให้มีกำลังใจในการทำต่อไป สู้ๆครับ ขอบคุณครับ”

DSC_0946  DSC_1162 DSC_0917 DSC_1007DSC_0987DSC_0965 DSC_0947 DSC_0951 DSC_1177 DSC_0978 DSC_0985  DSC_1037 DSC_1064 DSC_1095 DSC_1110 DSC_1113 DSC_1118 DSC_1120 DSC_1139

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง