ผลงานคณะกรรมการฯชั้นปี คว้า 2 รางวัล Popular Vote งาน KKUL Open House 2018

ผลงาน “ความภูมิใจ” จากคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 2 รางวัล จากงาน KKUL Open House 2018 Innovation Device for Customer Engagement (ID4CE) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา บูระวงษ์ และนายพชรโนนทิง ตัวแทนคณะในการนำเสนอผลงานวิดิโอเรื่อง “ความภูมิใจ” ที่นำเสนอเรื่องราวการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี ชมคลิป>>https://www.youtube.com/watch?v=EzgPWU0mptQ ในงาน KKUL Open House 2018 Innovation Device for Customer Engagement (ID4CE) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ จัดโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (2) การบริหารสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ (3) การบริหารองค์กรการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีผลงานผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานจาก คณะนิติศาสตร์อยู่ในกลุ่ม 2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM ได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัล Popular Vote จากผู้เข้าร่วมงาน และ 2. รางวัล Like and Share สูงสุด

คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี เป็นส่วนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ใช้หลักการของ Interactive learning เข้ามามีบทบาทในหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำหลักการ แนวคิด วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ด้านกฎหมายแล้ว ยังส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ และ Non Technical Skill เช่น ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปี ออกแบบกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้เสริมทักษะด้านต่าง ๆ

S__3547208 S__3547210 S__3547211 S__3547213S__3547209318173318082318087