ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดแผนปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรกิจกรรม : การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อกำหนดงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558” ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2 เพื่อให้สโมสรนักศึกษาได้มีความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณ การเขียนสรุปโครงการ ตลอดสามารถจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ซึ่งทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้เชิญ นางสาวศิริพร  โคตรโนนกอก นักวิชาการเงิน และนางสาวสุวรรณี  เพียงใจตรง นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำถึงขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และนายอนุชิต   ปัสสาสุ นักวิชาการศึกษา ให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนโครงการ และการจัดทำสรุปโครงการ

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นเวทีให้สโมสรนักศึกษาสามารถจัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมข้อกำหนดงบประมาณของกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2558 เพื่อนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานสโสรนักศึกษาต่อคณะ

ในการนี้ การจัดโครงการดัวกล่าวได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มาเล่าประสบการณ์และให้แนวคิดในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ให้สามารถสรรสร้างกิจกรรม อย่างสร้างสรร ซึ่งประกอกอบด้วย

1 นายสุรโกศล   แก้วดี

2 นายพิทักษ์   ไทยเจริญ

3  นางสาวกชพร   มุสิกบุญเลิศ

4 นางสาวปริศนา   คำชาย

5 นางสาวบุษกร   ปราบ ณ ศักดิ์

6 นายแทนรัฐ   คุณเงิน

7 นางสาวรวดี   สุทธิศาสตร์

โดยแบ่งการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง

IMG_0634 IMG_0635 IMG_0638 IMG_0641 IMG_0649 IMG_0652 IMG_0654 IMG_0655 IMG_0661 IMG_0663 IMG_0667 IMG_0670