คณะนิติศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

“คณะนิติศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค”

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค (MOU)  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนายเดชาวัต แจ้งชื่น ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ และมีกรอบแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

  1. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยแก่ประชาชนโดยทั่วไป
  2. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังจะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ไปสู่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัยตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้ว่า “การร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตื่นตัวที่จะรู้จักปกป้องตัวเองและคุ้มกันตนเองให้มากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระแส หรือประเด็นข่าวต่าง ๆ ที่การถูกละเมิดในการบริโภของพวกเราจะลดลงไป และหวังว่านักศึกษาเราทุกคนจะเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้และก็จะช่วยกันรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญและก็มาช่วยกันปกป้องคุ้มครองสิทธิในการบริโภคของประชาชนทุกๆคน”

หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีการอภิปรายให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจสิทธิผู้บริโภค และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชนได้” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายเดชาวัต แจ้งชื่นโภค ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมี คลินิกกฎหมายให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อาทิ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก เป็นต้น

DSC_9916DSC_9924DSC_9892DSC_9896 DSC_9897DSC_9902 DSC_9899 DSC_9930 DSC_9941DSC_9875 DSC_9946 DSC_9952DSC_9849DSC_9973DSC_9866 DSC_9858 DSC_9864

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง