ประชุมนักศึกษาชั้นปี 3 เตรียมพร้อมเสริมทักษะทางวิชาการและการบริการแก่สังคม

คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 3 เข้าพบนักศึกษา เพื่อชี้แจงในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 3 โดย อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท และอาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าพบและชี้แจงเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา และแจ้งตาราง Office Hour และช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการขอคำปรึกษา
2. กิจกรรมทางวิชาการ
2.1 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการวิชาการคอยให้ความช่วยเหลือในแต่ละรายวิชา
2.2 กิจกรรมทบทวนเนื้อหาและฝึกการตอบข้อสอบกฎหมาย
3. กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สอดแทรกอยู่ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Interactive Learning
โดยแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 3 เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_9384DSC_9395DSC_9389DSC_9349 DSC_9352 DSC_9369 DSC_9372 DSC_9392 DSC_9414 DSC_9421 DSC_9422 DSC_9426 DSC_9427 DSC_9438 DSC_9483 DSC_9493 DSC_9502 DSC_9505

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง