ประชุมนักศึกษาชั้นปี 4 มุ่งเสริมทักษะที่จำเป็นเตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 4 ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพร้อมแนะนำเตรียมความพร้อมด้านการเรียน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย อาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ อาจารย์ปัทมาภรณ์ สินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบนักศึกษาเพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมในการเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนแบบ interactive learning ในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ วิชาสัมมนากฎหมายอาญา วิชาสัมมนากฎหมายธุรกิจ และหลักวิชาชีพกฎหมาย เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาวิจัยในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย
3. ตารางนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา การขอเข้าพบและให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังแนะนำกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ คือ (1) กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รวมไปถึงการแนะนำการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (2) กิจกรรมเสริมทักษะด้านการสื่อสารและทักษะภาษาสำหรับนักศึกษา การจัดทำ Resume เพื่อสมัครงาน (3) กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและเสริมทักษะการพูดในที่ชุมนุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

DSC_8946 DSC_8948 DSC_8949 DSC_8951 DSC_8952 DSC_8959 DSC_8966 DSC_8971 DSC_8973 DSC_8975 DSC_8979 DSC_8991 DSC_8993 DSC_8994 DSC_9000 DSC_9021 DSC_9030 DSC_9037 DSC_9046

ภาพ/ข่าว : พิเชษฐ์ อินทร์นอก