การเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ นำโดย นายพิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำนักศึกษา : การเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์
ในการนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดีใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่โดยให้คำนึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิ ให้คณะทำงานเข้าใจในบาทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค รวมถึงบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่”

และยังได้รับเกียรติจากท่านโชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสโมสรนักศึกษากับการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ”

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมนำโดย นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมต้องรับน้องใหม่

_MG_7167 _MG_7179 _MG_7181 _MG_7183 IMG_0543 IMG_0545 IMG_0547 IMG_0559 IMG_0566_MG_7215_MG_7223