Archives มกราคม 2021

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษารองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี อาจารย์ไพทูร นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย (มอดินแดง) อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  อาจารย์พรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

IMG_4962 IMG_4965 IMG_4985 IMG_4988 IMG_4993 IMG_4997 IMG_4999 IMG_5005

โอกาสนี้ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบูรณาการหลักสูตรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการบริการวิชาการเพื่อสังคม มีแนวทางดังนี้

  1. การพัฒนาหลักสูตร Pre-University หรือ Pre-degree สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  2. การออกแบบห้องเรียน Law and Social Justice ในโรงเรียน
  3. การบริการวิชาการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน โดยสร้างเครือข่ายจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูในโรงเรียน ที่มีความสนใจด้านกฎหมาย
  4. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Problem Base Learning และ Phenomenal Base Learning (PBL)

ซึ่งจะได้มีการสร้างสรรค์และออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยมีเป้าหมายดำเนินการในปีการศึกษา 2564 นี้

IMG_4949 IMG_4972 IMG_4976 IMG_4978 IMG_4979 IMG_4981 IMG_5013

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารุ่นที่ 1เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Entrepreneurial Lawyer

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน และอาจารย์ณรงค์วิทย์ มหาศิริกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ และ ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เป็นการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ที่มีความยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยลักษณะเด่นที่สำคัญของโครงการ คือการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที มีทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ Thailand 4.0

โครงการฯนี้ถือเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและเทียบเท่ารายวิชาในระดับปริญญาโท M.B.A. วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

IMG_4846 IMG_4849 IMG_4852 IMG_4871 IMG_4873 IMG_4882 IMG_4890 IMG_4893 IMG_4901 IMG_4904 IMG_4912 IMG_4915 IMG_4923 IMG_4924 IMG_4926 IMG_4929 IMG_4932 IMG_4942

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 📣📣
มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรับนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูง
รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
ตรวจสอบรายชื่อ https://kku.world/law1-2564

การส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง
1. การส่งเอกสาร
(1) ส่งเอกสารมาที่ https://kku.world/948r9

(2) กำหนดส่ง ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2564
(3) รวมเอกสารเป็น 1 ไฟล์ บันทึกไฟล์เป็น pdf. เท่านั้น
2. เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
(1) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
(2) สำเนา ใบแสดงผลการศึกษา ปพ.1 (5 ภาคเรียน) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
(3) ใบตรวจร่างกาย จำนวน 1 แผ่น
(ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
หรือ http://law.kku.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจร่างกายตามสถานพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เท่านั้น)
136436688_3728211227258117_1402863816002912464_o 136934740_3728211143924792_1794553865199096567_o
สถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ของประเทศไทย ที่ค่อยๆ รุนแรงขึ้นในทุกๆ วัน จนต้องใช้มาตรการขั้นสูงสุดในหลายพื้นที่ไปพร้อมกับการขอความร่วมมือให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และกักกันตัวเองหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine)
ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการเรียนที่ในมหาวิทยาลัย ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น “ออนไลน์” เพื่อเป็นการป้องกันจากสถานโควิด19 (COVID-19)
ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเริ่มเปิดการเรียนออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2563 นี้ ตามตารางเรียนที่นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่

งานวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่การที่จะเรียนออนไลน์ นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเรามีโอกาสที่จะสมาธิหลุดออกจากการเรียนได้เลย เพราะแบบนี้เราถึงต้องมี กลยุทธ์ในการวางแผนการ เรียนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีข้อแนะนำในการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพลบทุกข้อจำกัดจากโควิด-19 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษานี้
อย่าลืมติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Content เรียนออนไลน์-01 Content เรียนออนไลน์-02 Content เรียนออนไลน์-03 Content เรียนออนไลน์-04 Content เรียนออนไลน์-05