Archives พฤศจิกายน 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 📣📣
รอบที่ 1 Portfolio

โครงการผู้มีศักยภาพสูง
เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

🔸 สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th
🔸 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563
🔸 รับจำนวน 100 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/lawport1

Start Local, Go Global
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัญฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม