Archives สิงหาคม 2020

LAW KKU HAPPY WORKPLACE

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์จัดสวัสดิการสำหรับคณาจารย์และบุคลากรในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Special Medical Center : SMC) มาให้บริการพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้ความสำคัญกับ “คนทำงาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาระกิจและบทบาทของคณะในการสร้างบัณฑิตและการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

IMG_6508 IMG_6513 IMG_6514 IMG_6521 IMG_6525 IMG_6528 IMG_6537 IMG_6539 IMG_6541 IMG_6545 IMG_6556 IMG_6564 IMG_6571 IMG_6572 IMG_6581

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ที่ปรึกษานายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” บริเวณหน้าศาลแขวงขอนแก่น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายไทย

192590 192591 IMG_6227 IMG_6231 IMG_6233 IMG_6292IMG_6289