Archives กรกฎาคม 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างหมุดหมายทางความคิดสู่การเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างหมุดหมายทางการศึกษา เพื่อการเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์และภายในคณะโดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

DSC_3270DSC_3290IMG_3559DSC_3313DSC_3303IMG_3583

ในลำดับแรกได้นำนักศึกษาใหม่ไหว้พระพุทธชินสีห์ พระประจำคณะฯ ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาคมคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

IMG_3692IMG_3756IMG_3706IMG_3727IMG_3731IMG_3737IMG_3734IMG_3728IMG_3647IMG_3685IMG_3687IMG_3650

ต่อมาเป็นพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแสดงความยินดีในโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า การเรียนกฎหมายในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้อย่างเดียว เราต้องสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสังคมด้วย โดยการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์นั้นประกอบด้วย 1.การเรียนหลักการทางกฎหมาย  2. การปรับใช้และการกล้าให้เหตุผลทางกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 3. การเฝ้าสังเกตสังคม เพื่อการปรับใช้กฎหมายให้เป็นธรรม ซึ่งเป็น “การศึกษาต้องสงสัย” กล่าวคือ นักศึกษาควรจะสงสัยกับการศึกษาหรือการเรียนรู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตั้งคำถามและนำไปสู่การค้นหาคำตอบด้วยตนเอง” นอกจากนี้ยังได้กล่าวอวยพรให้กับนักศึกษาใหม่ให้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำ และส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นและแบ่งปันสู่สังคมต่อไป

IMG_3848IMG_3872IMG_3819

หลังจากนั้นเป็นการแนะนำการจัดการศึกษา และวิธีการลงทะเบียนเรียน โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้อีกด้วย

IMG_3808IMG_3786IMG_3813DSC_3406DSC_3409DSC_3496DSC_3594DSC_3620DSC_3655DSC_3677DSC_3745DSC_3710

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมสู่ความก้าวหน้าสายอาชีพ

อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน รวมถึงข้อแนะนำในการทำผลงานเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความตัวเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

184583 IMG_2126 IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2142 IMG_2144 IMG_2148