Archives มิถุนายน 2020

เสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิตอน ใครได้ใครเสีย ? นำคู่มือสู่การปฏิบัติห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่

ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมกันจัดกระบวนการสิทธิมนุษยชนในชุนชนบ้านดอนหญ้านาง 1

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ชุมชนดอนหญ้านาง1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จัดกระบวนการเรียนการสอน “ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน” ให้กับเยาวชนในชุมชนดอนหญ้านาง 1 จำนวน 15 คน พร้อมกับมาตรการการป้องกัน COVID-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม โดยได้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกิจกรรมในคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับเยาวชน  โดยได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ใครได้ใครเสีย” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสิทธิในการรับบริการสาธารณะที่ดีจากรัฐ  ตามสถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ พระสงฆ์ สตรีมีครรภ์ และ LGBTQ เป็นต้น และกิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน  เน้นทำให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และปกป้องอย่างเท่าเทียมกัน ในการดำรงชีวิตและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุข โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนาหรือการประกอบอาชีพ  และสะท้อนการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ยังดำรงอยู่  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน โดยการนำกิจกรรมในคู่มือการจัดการเรียนรู้เรียนรู้มนุษยชนศึกษามาปรับใช้ เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลเมืองของโลกในอนาคต (Global Citizenship) ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันในระดับโลก และมีจิตสำนึกร่วมถึงปัญหาในระดับโลก ตลอดจนทักษะการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งในเชิงภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ อีกด้วย

1762020_๒๐๐๖๑๗_0004 1762020_๒๐๐๖๑๗_0005 1762020_๒๐๐๖๑๗_0015 1762020_๒๐๐๖๑๗_0019 1762020_๒๐๐๖๑๗_0025 1762020_๒๐๐๖๑๗_0027

อัพสกิลการทำงาน เตรียมความพร้อมบุคลากรรับมือ New Normal ด้วย ZOOM Meeting

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คำว่า “New Normal” ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเกิดผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ไปจนถึงภาคสังคม รวมถึงการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจะกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนับจากนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับ New Normal ที่เกิดขึ้นในยุคโควิค-19 อาทิ มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือ Physical Distancing อีกทั้งรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ที่มีการนำ Platfrom ด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ได้มีการอบรมบุคลากรออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting เกี่ยวกับฟังชั่นและการใช้งานของแอฟฟลิเคชั่น ZOOM Meeting จากคุณนิรันดร์ บัณฑูร Training จาก one 2 all network and communication เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_1227 IMG_1228 IMG_1230 IMG_1232 IMG_1237 IMG_1242 IMG_1245 IMG_1253 IMG_1255

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 5 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563
https://kku.world/0mm1e

ให้อัพโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัย Download แบบฟอร์มที่ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1025_3.pdf

นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้อัพโหลดทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th

และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

ประกาศ รับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ 📣📣การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

📌ดูประกาศเพิ่มเติม https://kku.world/tcas5

สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563

ประชุมเตรียมพร้อมการสร้างคลังข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Platfrom Smart Classroom

คณะนิติศาสตร์ ประชุมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างคลังข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Platfrom “Smart Classrom” รองรับการจัดการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประชุมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการและรายละเอียดในการสร้างคลังข้อมูลกลางผ่านระบบ Smart Classroom สำหรับการจัดการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ซึ่งในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ “ห้องเรียนออนไลน์” โดยมีคลังข้อมูลในระบบ Smart Classroom ควบคู่กับการสอนออนไลน์ผ่าน Application ZOOM เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 811/2563 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์นี้คณะยังคงยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ร่วมถึงทักษะที่จำเป็นในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังมีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝั่งจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 IMG_1152 IMG_1208 IMG_1155 IMG_1156 IMG_1159 IMG_1160 IMG_1170 IMG_1174 IMG_1187 IMG_1189 IMG_1191 IMG_1192  IMG_1199 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1205