Archives ธันวาคม 2019

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณและให้พรปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

80039003_2737275649685018_7675618788636622848_o 80260434_2737259913019925_6790644183204888576_o 80381554_2737275623018354_552138511419965440_o

เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ” เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคม ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 8

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนชน ครั้งที่ 8 เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชน บริการวิชาการด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justices) พร้อมเสริมนิติทัศนะรับใช้สังคมให้นักกฎหมายรุ่นใหม่

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านแดง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อให้บริการชุมชนด้านกฎหมาย และให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง พร้อมบริการจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้และหาแนวทางแก้ไข พร้อมสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม (Law and Social Justice Innovation) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมออกเยี่ยมค่ายและดูแลนักศึกษาตลอดโครงการ

ในการทำกิจกรรมออกค่ายในครั้งนี้นักศึกษาได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน คือ ทาสีอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่เป็นแหล่งสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะให้นักศึกษา นอกจากนี้ในแต่ละวันนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มพักกับคนในชุมชนในแต่ละหลังคาเรือนหรือที่ในค่ายนี้เรียกว่า “บ้านพ่อฮักแม่ฮัก” เพื่อได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการได้เรียนรู้สภาพสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและชาวบ้าน กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมทักษะความเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา ถือเป็นการสร้างชุมนุมนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่คณะได้ทำหน้าที่ในบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ (Co-Creation) ระหว่างนักศึกษาและชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการ ผ่านความจริงของสภาพสังคม พร้อมเสริมทักษะที่จำเป็น (Non-Technical Skill) สำหรับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

นายบรรยง ประธงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแดง ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีที่ลูกๆนักศึกษาได้มาลงพื้นที่ทำกิจกรรม ซึ่งตัวชุมชนและโรงเรียนก็ได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งการบริการความรู้ทางด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน การพัฒนาโรงเรียน รวมถึงทำให้ชุมชนมีสีสันขึ้น ก็ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษาให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และขอขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์ที่ได้เลือกพื้นที่บ้านแดง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ด้วยครับ

และนาย นายวัชเรศวร เจริญวัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ประธานค่ายนิติศาสสู่ชุมชนครั้งที่ 8 ได้กล่าวว่า ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนได้ถูกจัดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยเริ่มจากกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่ต้องการทำค่ายจิตอาสาจนส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสานต่อการจัดค่ายนี้ขึ้นมาและประสบความสำเร็จไปแล้วทั้งสิ้น และในปีนี้จะเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 8 ผมในฐานะประธานค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนพร้อมทีมงานค่ายทุกคนมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะจัดค่ายครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาทุกคนในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมกับค่ายครั้งนี้ จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิในเข้าร่วม เนื่องจากค่ายครั้งนี้เป็นการร่วมกันของทั้ง  3 ฝ่ายคือ 1.ชุมนุมนิติศาสตร์สู่ชุมชน 2.ชุมนุมสิทธิมนุษยชน และ 3.สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จึงจะต้องคัดสรรนักศึกษาที่พร้อมจะออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบค่ายอาสานิติศาสตร์เพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามงานนโยบายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อฝึกให้นักศึกษามีนิติทัศนะรับใช้สังคม และมีจิตสาธารณะ คือให้นักศึกษาใช้เวลาว่างทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและคนในชุมชน และเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่ไม่มีในตำราเรียนนิติศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมที่ไม่ได้มาจากสายการเรียน โดยมุ่งหวังเป็นว่านักศึกษาที่มาออกค่ายทุกคน จะได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น และได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ และมีความสุขกับทุกกิจกรรมที่ทางค่ายจัดเตรียมไว้ให้ เพียงเท่านี้เป้าหมายในการจัดกิจกรรมของผมในฐานะประธานค่ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ สุดท้ายนี้ผมและทีมงานค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุน และทุก ๆ ฝ่ายที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่  8 ครับ

นอกจากนี้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมออกค่ายในครั้งนี้ยังได้เผยถึงความรู้สึกว่า การได้มาร่วมค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 8 รู้สึกประทับใจมาก เพราะว่าโดยปกติแล้วก็คือว่าหนูก็เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะได้นั่งเรียน ฟังบรรยายในห้องเรียน ทำหน้าที่ของตัวเองก็คือการเรียน แต่ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสออกมาช่วยเหลือสังคม ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ทาสีบ้าน ก่ออิฐก่อปูน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ มาเห็นความน่ารักและใจดีของชาวบ้านที่ให้เราพักอาศัย และดีใจที่ได้มารู้จักกับเพื่อนๆและน้องๆ มากขึ้น เป็นการสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่และก็คณาจารย์ที่มาคอยดูแลพวกเราด้วยค่ะ นางสาว นุชรินทร์ ชินคำ นักศึกษาชั้นปี 4 กล่าว

DSC_0085 DSC_0093 DSC_0160 DSC_0360 DSC08160 DSC08195 DSC08764 DSC09231 DSC09324 IMG_9833 IMG_9872 IMG_9901 IMG_9907 IMG_9915 IMG_9918 IMG_9928

 

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์นำโดย ผู้ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมด้วย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือหาแนวทางการทำงานคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค หลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น 2) การจัดอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนเคารพสิทธิมนุษยชน และ3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ศึกษาฯ และโรงเรียนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด

ต่อมาในช่วงบ่ายคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงให้กำลังใจนักเรียนซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรับทราบแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาจากผู้บริหารและคณาจารย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายสิทธิมนุษยชนระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่กับศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0198 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0226 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0243 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0245ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0001 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0028 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0030 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0032 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0050 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0062 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0088 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0100 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0111 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0127 ประชุม คกก.ศูนย์ฯ_๑๙๑๒๒๔_0194

กิจกรรมวันสิทธิมนุษยชนสากลและวันรัฐธรรมนูญ : เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม ได้จัดงาน “วันสิทธิมนุษยชนสากลและวันรัฐธรรมนูญ” เพื่อส่งเสริมงานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีนักศึกษา ประชาชนที่สนใจทั่วไปกว่า 250 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้กล่าวถึงความสำคัญของหลักการสิทธิมนุษยชนในสังคมยุคดิจิตอลที่เน้นน้ำหนักความเป็นมนุษย์กับสังคม ที่ต้องการคุณค่าของความเป็นคน และสังคมที่ต้องการความสงบสุข ซึ่งนิติศาสตร์อาจเป็นศาสตร์เดียวที่กล่าวถึงปรัชญาพื้นฐานความเป็นธรรมทางสังคม โดยโจทย์สำคัญของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ ต้องไม่มองความยุติธรรมตามตัวบทแต่มองความยุติธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญ และทางออกในสังคมดิจิตอลคือการมีพลเมืองที่เข้มแข็งและพลเมืองประชาธิปไตย การจัดงานในวันนี้จึงเป็นการตอกย้ำวันสิทธิมนุษยชนว่าเป็นวันสำคัญของสังคมไทย และความหวังของสังคมไทยในยุค 4.0 ที่มีฐานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมือง

ต่อมา รองศาสตราจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญและปัญหาสิทธิมนุษยชน” โดยได้อธิบายถึงประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญในตะวันตก มาถึงตะวันออกและไทย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ การมีรัฐธรรมนูญในตะวันตก เติบโตจากล่างขึ้นบน คนมีอำนาจถูกจำกัดอำนาจไม่ให้สมบูรณ์เด็ดขาด แต่รัฐธรรมนูญในตะวันออกเป็นเครื่องมือในการแสดงถึงการมีอารยะ การต่อต้านการล่าอาณานิคม และเครื่องมือในการให้อำนาจสูงสุดกับสถาบัน ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันที่ 27 มิถุนายน 2575 และวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถือเป็นฉบับที่สอง ซึ่งได้อธิบายประวัติศาสตร์ รัฐธรรมนูญไทยทั้ง 2 ฉบับ และการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ในช่วงท้ายได้กล่าวถึงปัญหารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และปัญหาสิทธิมนุษยชนมองผ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนซักถามในประเด็นที่สนใจ และองค์กรเครือข่ายได้แถลงการณ์ในวันสิทธิมนุษยชนสากล ในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลและวันรัฐธรรมนูญครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้เปิดพื้นที่ Co-Creation สร้างชุมนุมนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม (Social Engagement) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน อันเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญที่แสดงถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากลให้กับสังคมไทย และในปี พ.ศ. 2562 นี้ ยังเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงถือเป็นการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของบทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์พลังบวก การใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หลักสำคัญที่ว่า “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing up for Human Rights) อีกด้วย

งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0008 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0028 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0029 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0031 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0037 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0038 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0044 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0061 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0077 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0080 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0088 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0092 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0146 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0170 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0172 งานวันรัฐธรรมนูญ_๑๙๑๒๑๑_0179

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เดินแถวนำขบวนบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปี2562 จำนวน 545 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

S__1253430 S__1253432 DSC_8816 DSC_8809 DSC_8824 DSC_8845 DSC_8869 DSC_8935 DSC_8955 DSC_8960 IMG_1016 IMG_1153 IMG_1144 IMG_1177 IMG_1178 DSC_8783

ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล) ได้รับพระราชทานนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒

78207812_2689073887838528_8334997728585056256_o