Archives เมษายน 2019

การบริหารกลยุทธ์​เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)

เมื่อวันที่​ 3 เมษายน​ พ.ศ. 2562​ ที่ประชุมคณะกรรมการ​ประจำคณะ​ ในคราวประชุมครั้งที่​ 2/2562​ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่คณะพึงให้​ความสำคัญ​สูงสุดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)​ และมีมติเห็นชอบให้คณะพิจารณา​ดำเนินการในเรื่องสำคัญต่าง​ ๆ​ ดังนี้

1. แต่งตั้ง​คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ​กับหน่วยงานภายนอก​ ได้แก่​ (1) มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ​ และ​ (2) สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​และ​พันธมิตร​ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ​ ทั้งทางด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ​ รองรับการพัฒนาหลักสูตร​ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย​ ตามนโยบายคณะ​ เรื่อง​ Faculty​ of​ Choice
3. การปรับปรุงหลักสูตร​และกลยุทธ์​การสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์​มาตรฐาน​ มคอ.1
4. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน​ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
5. เห็นชอบให้​อาจารย์​ลาศึกษา​ต่อ​ในระดับปริญญาเอกจำนวน​ 2 ท่าน​ ได้แก่​ อาจารย์​ณัฐ​วรรณ​ อารัมภ์วิโรจน์​ และ​ อาจารย์​กิตติ​ทร​ สุดประเสริฐ

นอกจา​กนี้​ ที่ประชุมฯ​ ได้ให้ความเห็นชอบต่อการพัฒนากลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา​ ที่มุ่งเน้นการบรูณาการการสอน
แบบ Problem Based Method ประกอบกับการสอนแบบ Self Study Method และ การสอนแบบ
Productivity Based Method ประกอบกับ การสอนแบบ Simulation Based Method

หมายเหตุ​ : อาจารย์เสรี ศรีหะไตร​ ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยอาศัย “การสร้างเครื่องมือหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ กรณีศึกษากระบวนการยุติธรรมฐานราก” เพื่อเป็นตัวอย่างโครงการนำร่องในการจัดทำแผนกลยุทธ์​การสอนที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ​ที่​ 21​ ต่อไป

56412406_2249034945175760_7148154787022766080_o 56171680_2249035261842395_4785557856621428736_o 56173255_2249035098509078_1103024700570730496_o 56178586_2249035491842372_6999700573876387840_o 56306581_2249035035175751_3705428544373915648_o 56330975_2249035351842386_652158709081833472_o 56359329_2249035691842352_1725074628050681856_o 56372189_2249035218509066_3008925779724599296_o 56551781_2249035321842389_1811866343620739072_o 56615058_2249035145175740_1254848109402390528_o 56664760_2249034975175757_5133254868189839360_o 56685752_2249035178509070_5441164140246728704_o55491726_2249035431842378_2461676895297601536_n

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (โควต้าภาคอีสาน)

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 (TCAS รอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องบรรยาย 2 และบรรยาย 3 ซึ่งนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกต่างเตรียมความพร้อมทั้งแฟ้มประวัติผลงานเพื่อแสดงถึงทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและรุ่นพี่นักศึกษาต่างคอยให้กำลังและให้คำชี้แนะเตรียมตัวในการสัมภาษณ์อีกด้วย

นายจิรสิทธิ์ สาขามุละ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้กล่าวถึงความรู้สึกถึงการได้มาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาสอบสัมภาษณ์คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น บรรยากาศภายในคณะร่มรื่น และอาจารย์สอบสัมภาษณ์เป็นกันเองไม่กดดัน และยังมีการให้ความรู้ทางกฎหมาย อีกทั้งมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งในอนาคตก็อยากประกอบอาชีพทนายความจึงมีความตั้งใจที่อยากมาเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร์ครับ”

DSC_1561-2 DSC_1676 DSC_1690 DSC_1729DSC_1723 DSC_1724 DSC_1780 DSC_1756DSC_1800 DSC_1680 DSC_1697 DSC_1702 DSC_1670 DSC_1786DSC_1661 DSC_1657 DSC_1654 DSC_1626DSC_1545 DSC_1543 DSC_1616 DSC_1641

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิติฯ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทย โดยมี ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับประเพณีสงกรานต์หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ไทย ให้ชาวไทยได้ร่วมทำบุญ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคล เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญและสืบสานทำนุบำรุงสืบสานงานประเพณีอันดีงานให้คงอยู่ คู่กับสังคมไทยสืบไป

Songkarn (1) Songkarn (2) Songkarn (3) Songkarn (4) Songkarn (6) Songkarn (7) Songkarn (8) Songkarn (9) Songkarn (10) Songkarn (11) Songkarn (12) Songkarn (14) Songkarn (15) Songkarn (16) Songkarn (17) Songkarn (18) Songkarn (19) Songkarn (20) Songkarn (21) Songkarn (22) Songkarn (23) Songkarn (24) Songkarn (25) Songkarn (26) Songkarn (27) Songkarn (28) Songkarn (29) Songkarn (30) Songkarn (31) Songkarn (32) Songkarn (33) Songkarn (34) Songkarn (35) Songkarn (36) Songkarn (37) Songkarn (38) Songkarn (39) Songkarn (40) Songkarn (41) Songkarn (42) Songkarn (45) Songkarn (46) Songkarn (47) Songkarn (48) Songkarn (49) Songkarn (50) Songkarn (51) Songkarn (52) Songkarn (53) Songkarn (54) Songkarn (55)

 

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น