Archives มิถุนายน 2018

คณบดี ถ่ายทอดนโยบาย 4 ปี ภายใต้แผนพัฒนาคณะระยะที่ 3

คณบดี ถ่ายทอดนโยบายและการบริหารคณะนิติศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใต้แผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581 เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ถ่ายทอดถ่ายทอดนโยบายและการบริหารคณะนิติศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใต้แผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581 ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาคณะ ในระยะที่ 3 ประกอบด้วย เสาหลัก 4 ด้าน คือ

เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law)  คือมุ่งพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน (Productivity)  ให้มีความหลากหลายบูรณาการและประยุกต์ เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพ(ฺBuild)

เสาหลักที่ 2 การบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnerships) มุ่งสู่การสร้าง (Design) งานวิชาการและวิจัย และแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม

เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม (Social Engagement) มุ่งสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญานิติทัศนะรับใช้สังคม (Legal Mind) การเปิดพื้นที่การเรียนรู้และปฏิบัติการ (Virtual Field) เชื่อมโยงหลักสูตรรายวิชาและโครงงาน

เสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม (Law and Civil Society) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนโยบายด้านการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub Center for Social Justice) ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน และศูนย์บริหารงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม

และนำเอาเสาหลัก 4 เสา มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และ +1 เป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 คือ การสร้างภาพลักษณ์เพื่ออัตลักษณ์ของคณะ (Brand Loyalty) เป็นการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของคณะ และจะใช้เป้าหมายเป็นตัวขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านนี้ในลักษณะการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (change management) 

สำหรับโครงสร้างการบริหารงานในปี 2561 ได้มีการปรับเพื่อต่อเติมและต่อยอดเพื่อให้ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมี ผศ.กิตติบดี ใยพูล เป็นคณบดี และคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดี ซึ่งความแตกต่างที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  โดยเอายุทธศาสตร์ 5 ด้านมาเป็นหลักในการสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 4 ปีนี้ คณะจึงได้กำหนด startegic vision  คือ Small Smart และ Social Responsibility เป็นวิสัยทัศน์ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่วนวิสัยทัศน์ใหญ่ของคณะก็ยังเป็น โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ซึ่งคณะจะมี 2 วิสัยทัศน์ คือ  วิสัยทัศน์ขององค์กร ยังเน้นจุดยืนของการสร้างคน สร้างงานวิชาการที่มีคุณภาพ นั่นคือ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม แต่ในส่วน startegic vision 20 ปี ในแผนระยะที่ 3 วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ จะเน้นหลัก 1. Small หมายถึง หน่วยผลิตที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพเป็นกำลังขับเคลื่อนให้ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 2.Smart คือ การสร้างคนให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลง ใช้นวัตกรรมจัดการการศึกษา นำเอา Platfrom ต่าง ๆ บูรณาการใช้ในการเรียนการสอน และ 3.Social Responsibility การจัดการเรียนการสอน การทำงานวิชาการ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ต้องตอบโจทย์ของสังคมในทุกมิติ ในส่วนงานของสายสนับสนุนวิชาการยังใช้โครงสร้างเดิม มี 2 กลุ่มงานคือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มอำนวยการ แต่จะมีการนำเอาหลัก การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า (Customer Relation Management : CRM) มาปรับใช้และใช้หลักนี้ในการประเมินโดยอาศัย Balanced Scorecard  และนำเอาทักษะของแต่ละส่วนงานที่ทุกคนมาช่วยเติมเต็มและเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา อาทิ Team work การเขียนหนังสือราชการ Service Mind เป็นต้น ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบัณฑิตของคณะ และสร้างทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ หลังจากนั้นเป็นการ work shop โดยแบ่งกลุ่มสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย

DSC_1161 DSC_1164 DSC_1165 DSC_1170 DSC_1187 DSC_1203 DSC_1206 DSC_1221 DSC_1239 DSC_1257DSC_1235DSC_1232DSC_1127 DSC_1267 DSC_1276 DSC_1285 DSC_1292 DSC_1306 DSC_1314 DSC_1318

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ”

 ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ” สู่การเป็นบัณฑิตที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ดำเนิน โครงการวิจัยและบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคมให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการชุมชนด้านกฎหมาย และให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมออกเยี่ยมค่ายและดูแลนักศึกษาตลอดโครงการ

ในการออกค่ายในครั้งนี้พบว่าพื้นที่บ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 215 หลังคาเรือน มีโรงเรียนระดับปฐมศึกษา  1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านหนองแสง มีครู 3 คน และนักเรียนรวมประมาณ 50 คน ซึ่งยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนที่อยู่ภายในชุมชนอันเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้สำคัญของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และชาวบ้านมีความต้องการได้รับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นเกาะป้องกันตัวเองในยามเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน นักศึกษาได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน คือ ทาสีอาคารเรียน บูรณะหอพระพุทธรูป  ทาสีรั้วโรงเรียน ทำเตาเผาขยะ และทำศาลาอเนกประสงค์สำหรับใช้ทำกิจกรรมของนักเรียนและคนในชุมชน  โดยในแต่ละวันนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มพักกับคนในชุมชนในแต่ละหลังคาเรือนหรือที่ในค่ายนี้เรียกว่า “บ้านพ่อฮักแม่ฮัก” เพื่อได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น และศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำฟาร์มกุ้ง การใช้ใบกาวย้อมผมธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองแสง” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะของการวิจัย การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย

นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในฐานะประธานค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 ได้เผยความรู้สึกในการจัดค่ายในครั้งนี้ว่า “การทำค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนในครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้สังคม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรู้สึกดีใจที่ทีมงานทุกคนช่วยกันจนค่ายนี้สำเร็จ และต่อมาคือความประทับใจ ที่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองแสง ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเองมากๆ  สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการทำค่ายในครั้งนี้ครับ”

การจัดค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2555 และปีนี้เป็นปีที่ 6 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันและนำเอากำลังแรงกาย แรงใจและองค์ความรู้ออกไปช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เข้าใจและเห็นสภาพปัญหาจากพื้นที่จริง โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

18425383_1555697907893008_263271917467729920_o 33992985_1555698851226247_4299225678764572672_o 34018384_1554429484686517_6433095259688796160_o 34075991_1554407964688669_1390221329633902592_o 34092954_1554356258027173_6802136124119580672_o 34109673_1554408634688602_1910892226288812032_o 34117944_1554400328022766_6599212354041282560_o 34119480_1555590391237093_8454839440836132864_o 34121290_1555689107893888_595893632481886208_o 34133059_1555686291227503_165053553075814400_o 34135447_1555686884560777_3376230687093817344_o 34138178_1555688824560583_3861717572437147648_o 34138233_1555505957912203_2668078549503574016_o 34199426_1555506891245443_4912248624370417664_o 34199608_1554414511354681_2334659052904120320_o 34199983_1555509637911835_3102148087833952256_o 34203685_1555588141237318_5273276359727120384_o 34216324_1555694864559979_5640616382748950528_o 34216330_1555587537904045_6676928326973521920_o 34268526_1555581991237933_6503623720815296512_o 34307633_1555506367912162_441027514198917120_o 34308280_1555683887894410_5343419291704229888_o 34339204_1555587144570751_5712551840801882112_o33920305_1891442194233681_2092808856055840768_n33693395_1891442327567001_2779706604952485888_n

ภาพ : นายทศพร เวสประชุม นักศึกษาชั้นปี 4

ข่าว : พชร โนนทิง

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 เวลา 13.30-16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโดยมีกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้หลักคิด ความสำคัญและการปฏิบัติตัวในการฝึกงานแก่นักศึกษา โดยท่านอาจารย์ยศ นาคะเกศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานของรุ่นพี่ที่ฝึกงานในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเป็นการอธิบายขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน โดย งานพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกงานภาคปฏิบัติการและเข้าใจการปฏิบัติตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

24-5-61 ปฐมนิเทศนศฝึกงาน 33339733_1798435643569028_1663417666687205376_o 33457351_1798435526902373_3797376475557003264_o 33596133_1798435606902365_6702789261365608448_o 33610993_1798435456902380_8476142117847040000_o

ภาพ/ข่าว : งานพัฒนานักศึกษา

ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายฯ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะ ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายที่มีวิสัยทัศน์และทักษะด้านวิจัยและพัฒนาฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ วาระที่ 2 อีกด้วย

33164924_1796905960388663_5260338732820594688_o 33193281_1796906230388636_5173372839146815488_o 33224549_1796906017055324_7443293184278396928_o

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ 2 คณะ

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ 2 คณะ

วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 2 คณะ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษามีความหลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัย

33186769_1796900023722590_8298444198231670784_o 33191534_1796900140389245_6911013725461807104_o 33298589_1796900227055903_7664527611120320512_o 33363795_1796900013722591_4521265111326785536_o 33364890_1796900257055900_7605473133650247680_o 33402344_1796900120389247_1145448897166966784_o

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร