Archives เมษายน 2017

คณะนิติศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดเวทีระดมความเห็น (ร่าง) แผนฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562- 2565

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรม พ.ศ.2562- 2565 ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย (บรรยาย 4) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าว

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงานกิจการการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน 4 ภูมิภาค เพื่อใช้เป็ฯข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครั้งที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดเห็นและช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

DSC_5904 DSC_5906 DSC_5928 DSC_5929 DSC_5936 DSC_5945 DSC_5951 DSC_5956 DSC_5987 DSC_5991 DSC_6000 DSC_6007 DSC_6014DSC_5902

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

คณะนิติศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมตัวแทนบุคลากรมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

DSC_5676 DSC_5681

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

เปิดบ้านนิติศาสตร์ ต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงาน

“เปิดบ้านนิตศาสตร์ มข. ต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงาน”

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Bewise Academy เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะฯ การรับเข้าศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

DSC_5078 DSC_5086 DSC_5091 DSC_5116 DSC_5129 DSC_5154 DSC_5176 DSC_5200

DSC_5135DSC_5169DSC_5103

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 10 ปี

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนกร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในการสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_3999 DSC_4002 DSC_4006 DSC_4012 DSC_4040

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง