Archives พฤษภาคม 2016

สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ (โครงการคุณธรรม จริยธรรม) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ที่รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ทั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์จำนวน 28 คน

13315787_1087482227997710_4222925765095995469_n 13319765_1087482271331039_2000070188483296911_n 13319824_1087482254664374_7817832064341059282_n 13319885_1087482327997700_5100229754322731471_n 13322101_1087482244664375_1762835138477964433_n 13330931_1087482287997704_400115999817934331_n 13332858_1087482434664356_2341154137638413217_n 13335906_1087482341331032_269614744020862562_n

คณะนิติศาสตร์ มข. จัดฝึกปฏิบัติว่าความ ศาลจำลอง (moot court)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดการฝึกปฏิบัติว่าความในศาลจำลอง (moot court) ให้กับนักศึกษาภาคบัณฑิต ทั้งนี้มีทนายความฝึกหัดจาก สปป.ลาว เข้าร่วมด้วย โดยมีอาจารย์ดุลพิชัย มหาวีระ รองอธิบดี อัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ที่ปรึกษาประจำคณะฯ เป็นผู้บรรยายกระบวนการพิจารณาในศาล นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะฯ อาจารย์ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธ์ุและอาจารย์พิเศษ ประจำคณะ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี
ในการฝึกภาคปฏิบัติการศาลจำลองในเป็นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้ นศ. ได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมกับการทำงานในสถานะการณ์จริง เป็นการฝึกฝนทักษะในวิชาชีพนักกฎหมายให้กับ นศ.

13240619_1085897538156179_4180227233343825964_n 13255912_1085897401489526_673113247908888975_n 13265884_1085897381489528_4541934864871222743_n 13307237_1085897558156177_6121810336387827138_n

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกภาคปฏิบัติการทางด้านกฎหมายตามหน่วยงานต่างๆ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้ให้ข้อคิดกับนศ. ความว่า “การที่เราได้ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงของการทำงาน เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ นศ. ต้องมีความกระหายในความอยากรู้ มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อเวลา ทั้งนี้ถือเป็นข้อดีต่อมหาวิทยาลัยที่จะได้สะท้อนคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอีกด้วย”
หลังจากนั้น อ.ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ดูแลนศ. ที่ไปฝึกปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2558 ก็ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ ที่นศ. ต้องปฏิบัติในระหว่างการฝึกด้วย

13260124_1083704455042154_8791186517618444524_n 13237705_1083704468375486_231602416356440156_n 13230203_1083704511708815_3158198997487149545_n

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. นั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศกำหนดให้ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดเพียงแห่งเดียวของจังหวัดขอนแก่น
สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่ระบุในทะเบียนบ้านนั้น ต้องแจ้งความจำนงแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัดที่ระบุในทะเบียนบ้านก่อนจึงจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงนอกเขตจังหวัด
ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงแต่อยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ( เข้ามาอยู่หลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) สามารถออกเสียงได้โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งช่องทางการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคำขอได้ 3 ช่องทาง คือ
1.ยื่นด้วยตนเอง กรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยการมอบหมายผู้มีสิทธิอื่นยื่นแทน
2.ยื่นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3.ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในเวลา 24 นาฬิกา ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559)

สามารถอ่านร่างรัฐธรรมนูญได้ที่ http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583

คณะนิติศาสตร์ฯร่วมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ ตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อสรุปการประชุมดังนี้
๑. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดำเนินการแต่งตั้งให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นทางการ
๒. กำหนดขอบเขตงาน TOR ของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ดังนี้
๒.๑ ภารกิจด้านการศึกษาและวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
(๑) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(๒) การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
(๓) การจัดเวทีสาธารณะ/เวทีวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
(๔) การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี (ระดับภูมิภาค)
๒.๒ ภารกิจด้านประสานงานสิทธิมนุษยชน
(๑) งานบริการประชาชนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
(๒) งานรับเรื่องราวร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
(๓) งานตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่
(๔) งานสนับสนุนกิจการของกสม.
๓. การดำเนินงานของศูนย์คาดว่าจะเปิดในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๔.เรื่องอื่น
การพัฒนาหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะนิติศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
ษยชนแห่งชาติ

13064662_1075996929146240_1910911412673807423_o 13221401_1075996935812906_5708035595946468789_o

คณะนิติศาสตร์ร่วมวันสถาปนาสำนักหอสมุด

วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13178803_1075878529158080_6359066068784651726_n 13220946_1075878575824742_5819114460141613136_n

คณาจารย์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาฯ

วันที่ 12 พ.ค 2559 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการทางกฎหมายเป็นหน่วยเลือกตั้ง มีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

  13151981_1075431172536149_1068143645840097890_n 13165970_1075431125869487_1984705106784178039_n 13174166_1075431222536144_592203103718771342_n 13177094_1075431189202814_6486405088460665525_n 13177140_1075431105869489_6027451090406176984_n 13177497_1075431205869479_6543244539931120496_n 13226676_1075431139202819_6413868229587137784_n 13230354_1075431075869492_6113070930644782963_n