Archives มีนาคม 2016

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเยี่ยมคณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายชาติชาย สุทธิกลมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจากนั้นได้เข้าหารือข้อราชการกับรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความร่วมมือทางวิชากับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ การจัดการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคามเชี่ยวชาญเฉพาะ การจัดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการจัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นและเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
และในการหารือในครั้งนี้ได้มีความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้้นที่ภาคอีสานซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว และจะมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในเขตพื้นที่ภาคอีสานต่อไป

DSC_0108 DSC_0112 DSC_0133 DSC_0163 DSC_0173

นักเรียนสถาบันกวดวิชา U-Brain เข้าเยี่ยมชมดูงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากสถาบัน U-Brain Tutor ในการเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน

DSC_0013 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0050

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ โดยนายอนุชิต ปัสสาสุ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_0057 DSC_0058 DSC_0098 DSC_0102

คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_0047 DSC_0049

ประกาศ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

ประกาศ คณะนิติศาสตร์ ที่ 11/2559 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดคลิก>>> ประกาศ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุนวิชาการ “เปลี่ยนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. คณะนิติศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อ”เปลี่ยนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” (Change today for A Better Tomorrow) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาแนวคิด วิธีการทำงาน ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ทักษะทั้งด้านแนวคิด และวิธีทำงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อบุคลากรทุกคนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็ว สร้างความสุขในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน (accountability) เกิดการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ (innovation) จนกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (organization effectiveness)

12068466_1040357852710148_4339938230093953704_o 12888604_1040357872710146_6050823545546770074_o 12890957_1040357799376820_765330653742549887_o 12891771_1040357792710154_2692723043077262933_o

บรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศน์ “การวางตัวและรู้จักกาละเทศะในสังคม”

วันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะก่อนออกไปรับใช้สังคม ในการปฏิบัติงานในสถานที่จริง ในครั้งนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาในหัวข้อ “การวางตัวและรู้จักกาละเทศในสังคม” โดยท่านอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ได้บรรยายพิเศษพร้อมฝึกทักษะในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการวางตัวในการเข้าสังคมเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ในการเป็นนักกฎหมายเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

12513764_1040341819378418_8529821897776603017_o 12671733_1040341906045076_772846436797878454_o 12888565_1040341816045085_4280586912730054237_o

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

คลิก >>> รายชื่อนศที่มีสิทธิเลือกตั้ง