Archives มกราคม 2016

คณะนิติศาสตร์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ทองใบ ทองเปาด์

วันที่ 24 มกราคม 2559 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารยทองใบ ทองเปาด์ ซี่งในวันนี้ เป็นการครบรอบ 5 ปี ที่ท่านได้ถึงแก่กรรม และคณะนิติศาสตร์จึงกำหนดจัดงาน “สืบสานปณิธานและอุดมการณ์ อาจารย์ทองใบ ทองเปาด์” ระหว่างตั้งแต่วันที่ 24 – 29  มกราคม 2559

โดยการจัดกิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน และอาจารย์ลออวรรณ   พันธ์ไม้ วิทยากรผู้ร่วมเสวนาฯ ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : อนุชิต   ปัสสาสุ

_MG_9506 _MG_9536 _MG_9517 _MG_9522 _MG_9567

_MG_9559

_MG_9579 _MG_9550 _MG_9555 _MG_9587 _MG_9586 _MG_9593 IMG_9616

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกองเชียร์ขอนแก่นมาราธอน

วันที่ 24 มกราคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดกองเชียร์ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 บริเวณข้างห้องสโมสรนักศึกษา มีนักศึกษาร่วมเชียร์กว่า 50 คน

ข่าว : อนุชิต

ภาพ : ฉัตรชัย/ภาสกร

3794897489174

3794914380487 IMG_9496 IMG_9489 IMG_9488 IMG_9487 IMG_9483

12573802_10207963178375216_4970137629311991493_n

บุคลากรนิติฯมข. ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

DSC_0041    DSC_0037    DSC_0046

 

DSC_0072    DSC_0090    DSC_0087

 

DSC_0112    DSC_0126    DSC_0142

 

DSC_0145    DSC_0154    DSC_0165

 

DSC_0185    DSC_0004    S__6086664

 

        วันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตยรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างบุ­คลากรทุกระดับ ทุกคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมสร้างความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดี เป็­นกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลั­ยขอนแก่น ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

สำนักหอสมุดให้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล (Information Literacy)

DSC_0031    DSC_0003    DSC_0012

 

DSC_0015    DSC_0020    DSC_0023

 

DSC_0033    DSC_0039    DSC_0048

 

DSC_0058

 

 

         วันที่ 14 ม.ค.59 ณ ห้องปฎิบัติการทางกฏหมาย คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ในการใช้เทคโยโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล (Information Literacy) ประจำปีงบปนะมาณ 2559 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โครงการจัดอบรมดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฎิบัติโดยมีหลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1 การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้ฐานข้อมูล Scopus/SciDirect /Wos/JCR
  • หลักสูตรที่ 2 การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science
  • หลักสูตรที่ 3 Scopus ; The Database for Research and publications Development
  • หลักสูตรที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ KKU Library ด้วย One Search
  • หลักสูตรที่ 5 How to seek information on the library Web OPEC
  • หลักสูตรที่ 6 การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)
  • หลักสูตรที่ 7 Managing Cications Using Zotero
  • หลักสูตรที่ 8 Managing Cications Using Mendeley

       ทั้งนี้การอบรมได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดีและทางคณะนิติศาสตร์เพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรได้มอบภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นที่ระลึก

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัด โครงการ “Happy Workplace” และจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตงาน

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัด โครงการ “Happy Workplace” เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคณะได้จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตงาน  โดยการมอบทุนในการสนับสนุนเงินทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตงานให้แก่บุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือแก่บุคลากรที่มีภาระทางครอบครัวกรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และกรณีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

DSC_0539DSC_0643DSC_0633DSC_0570DSC_0855DSC_0716DSC_0710DSC_0481DSC_0684DSC_030775519DSC_0176DSC_0186DSC_0182

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559
(Mini Law Clerk) ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2559 ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือ อยู่ระหว่างรอรับปริญญา

2. มีความสนใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

3. มีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติงานคดี

การรับสมัคร สมัครทาง Website : www.ipitc.coj.go.th (รับจำนวนจำกัด)
ระยะเวลาการรับสมัคร 16 ธันวาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2559

12486061_999726753439925_4184369170918508626_o

 

นิติฯ ร่วมมือ วปท. หารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

12487130_999310313481569_6522687448804490955_o    12466076_999310580148209_1801111515137765644_o    12465989_999310260148241_5016562447346603289_o

 

12471365_999310310148236_5059464555952927423_o    12471646_999310830148184_1739268480565288070_o    12492060_999310263481574_6075354824005670225_o

 

12525664_999310266814907_6264090078338924660_o

 

       วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ และผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและจัดทำร่างข้อเสนอแนะ ร่วมกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษางานด้านการวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่การเป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ภาพ : งานเลขานุการ

ข่าว : งานเลขาฯ + งานปนะชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

นิติฯมข.ประชุมทางวิชาการในการสร้างนักกฎหมายหัวใจยุติธรรม

12471407_999225463490054_7973422182194689832_o    12496264_999225386823395_7480142791247523740_o

 

12492056_999225470156720_2719767516336818608_o    12474053_999225383490062_5144813439588687169_o

 

      วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 11.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยนายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างนักกฎหมายหัวใจยุติธรรมเพื่อออกไปรับใช้สังคม โดยนำเอากระบวนการทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดความยุติธรรมในสังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพ : งานเลขาฯ
ข่าว  : งานเลขาฯ + งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศษสตร์

โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 9 มกราคม 2559 สโมสรนักศึกษา โดยชุมนุมนิติศาสตร์สู่ชุมชน กำหนดจัดโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ระว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งกิจรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้วิถีชุม ศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทางข้อกฎหมายจากบุคคลที่ประสบปัญหา ตลอดจนการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน นั้น

_MG_9058 _MG_9065 _MG_9067 _MG_9072 _MG_9076

เวลา 12.00 น. นายพงศกร   สุวรรณปาน ประธานโครงการได้กล่าวรายงานต่อประธานถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรม ซึ่งนางสาวรวดี   สุทธิศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ

_MG_9090 _MG_9099

ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนบ้านผาหวาย อย่างอบอุ่น

_MG_9105 _MG_9111

ภาพ / ข่าว : อนุชิต   ปัสสาสุ

กิจกรรมปฐมนิเทศค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายพงศกร สุวรรณปาน ประธานโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย จังหวัดเลย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และข้อแนะนำ ตลอดจนการปฏิบัติตัวในการเข้าค่าย โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน 

ภาพ/ข่าว : อนุชิต ปัสสาสุ